Pedagogische visie – PUUR Kinderopvang

Kinderen hebben de natuur nodig om zich evenwichtig te ontwikkelen.

PUUR kinderopvang hecht veel waarde aan het buiten spelen en het buiten zijn. We spreken dan ook over natuurbeleving! Kinderen hebben de natuur nodig om zich evenwichtig te ontwikkelen. Natuur biedt uitdaging en beweging, maar ook rust en verwondering. Het is maatschappelijk van groot belang dat onze kinderen vertrouwd raken met de natuur waarvan wij uiteindelijk afhankelijk zijn. Hoe kunnen kinderen in de toekomst anders keuzes maken waarin er rekening wordt gehouden met de natuur? Natuur is van belang voor iedere leeftijd. Natuur zorgt voor intensieve en belangrijke ervaringen bij kinderen, voor ontdekking en spel op ieder niveau. Bij PUUR kinderopvang proberen we ons steentje bij te dragen door de buitenruimte zo natuurlijk mogelijk in te richten, voorzien van hout, veel groen en ruimte om te ontdekken. Maar natuurbeleving is meer dan alleen de tuin “groen” in te richten. De werkwijze rondom natuurbeleving en buitenspelen is voor pedagogisch medewerkers gedetailleerd beschreven in een voor hen bestemde werkinstructie.

Pedagogische basisdoelen

De wet Kinderopvang schrijft voor dat een kinderopvangorganisatie ‘verantwoorde kinderopvang’ moet aanbieden. De kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven, welke tevens uitgangspunt zijn voor het pedagogisch handelen binnen PUUR kinderopvang:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. Het stimuleren van de persoonlijke competentie
  3. Het bevorderen van de sociale competentie
  4. Het overdragen van normen, waarden en cultuur.

De visie van PUUR kinderopvang is gebaseerd op bovenstaande pedagogische basisdoelen. In het pedagogisch beleidsplan van PUUR kinderopvang wordt toegelicht hoe deze basisdoelen tot uiting komen in het handelen van onze pedagogisch medewerkers. Het onderwerp ‘verantwoorde kinderopvang’ wordt, onder andere, gemonitord doordat pedagogisch medewerkers worden begeleid door hun vestigingsmanager en gecoacht door de pedagogisch coach. Het is een continu proces waarbij de kwaliteit van het handelen van de pedagogisch medewerkers gewaarborgd wordt.

Onderdeel van onze visie en het werken volgens de vier pedagogische basisdoelen, is het procesmatig werken. Door middel van procesmatig werken staat de ontwikkeling van het kind centraal. Tijdens een activiteit onderzoekt, leert en ontdekt een kind en de pedagogisch medewerkers zijn er om het kind te begeleiden. Het proces, de ontwikkeling welke een kind doormaakt en de ervaring die het kind opdoet, is namelijk belangrijker dan het eindresultaat!

Voeding

PUUR kinderopvang zorgt voor goede voeding voor de kinderen met een voorkeur voor gezonde, weloverwogen producten. Hierbij houden we rekening met de richtlijnen en adviezen van het Voedingscentrum. Om hierin één lijn te trekken, eten en drinken onze pedagogisch medewerkers tijdens tafelmomenten (fruit, lunch, groente) hetzelfde als de kinderen. Deze voedingsmiddelen hoeven dus niet zelf meegenomen te worden. Uiteraard houdt PUUR kinderopvang rekening met uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een voedselallergie. Hierbij vragen we ouders om passende producten mee te geven.

Voor de allerkleinsten vragen we aan ouders om zelf flessen en moedermelk of melkcontainers mee te geven. Wanneer dat bijzondere moment van een eerste brood- fruit en groentehapje thuis heeft plaatsgevonden, wordt dit ook tijdens de opvangdag bij PUUR kinderopvang opgepakt. We bieden ouders de mogelijkheid om tot de eerste verjaardag zelf de groentehap/warme maaltijd mee te geven. Als een kind bijna 1 jaar is, zal door de pedagogisch medewerkers worden gevraagd of een ouder gebruik wil maken van een warme maaltijd.

PUUR kinderopvang biedt een warme maaltijd aan tegen betaling. De warme maaltijd wordt afgenomen bij ‘Herbs & Spices’ uit Alphen. De warme maaltijd wordt bereid met verse producten en wordt samengesteld aan de hand van voor kinderen geschikte voedingsmiddelen. Er worden geen zout en kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd. Alle kinderen in de leeftijd van 1 jaar tot en met de oudste kinderen van onze BSO’s mogen hier gebruik van maken.

Oudercommissie

Iedere locatie van PUUR heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die van de kinder-/peuteropvang gebruik maken. Met de oudercommissies is een reglement opgesteld, waarin ook de wijze van aanmelding en werving van nieuwe ouders plaatsvindt. Bij vragen mail naar info@puur-kinderopvang.nl

De oudercommissie heeft de volgende taken:

– Adviesrecht zoals omschreven in de Wet Kinderopvang
– Organiseren van thema-avonden
– Belangenbehartiging van de ouders op de locatie
– Zorgen voor attenties voor de medewerksters bij bijzondere gebeurtenissen
– Het zorgen voor een attentie bij de jaarlijkse Dag van de Leidster (3e donderdag in september)

De oudercommissies zijn aangesloten bij BoinK (Belangenbehartiging voor Ouders In De Kinderopvang).