puur kinderopvang kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Zo zijn er veel nieuwe regels omtrent veiligheid ingevoerd en sinds 2018 is de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. Deze Wet richt zich met name op de pedagogische kwaliteit: het bieden van ‘verantwoorde kinderopvang’. Het uitgangspunt zijn de vier pedagogische basisdoelen (Riksen_Walraven), te weten:

 • Het bieden van emotionele veiligheid
 • Stimuleren van de persoonlijke competentie
 • Stimuleren van de sociale competentie
 • Het overdracht van normen, waarden en cultuur

Daarnaast is het structureel volgen van de ontwikkeling opgenomen in de nieuwe regelgeving. PUUR Kinderopvang werkt met het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee de ontwikkeling van ieder kind (0 tot 4 jaar) in kaart wordt gebracht, waarbij aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. Jaarlijks wordt u door de mentor uitgenodigd voor een oudergesprek.
Heeft u interesse in het lezen van onze manier van werken? Wij sturen u graag op verzoek ons handboek voor de ouders toe.

Wij werken continu aan onze kwaliteit. Hiervoor hebben wij een werkwijze ontwikkeld, zodat alle pedagogische onderwerpen periodiek worden geëvalueerd net met het team worden besproken.

Ook op het gebied van kwalificatie-eisen zijn er nieuwe regels opgesteld. Iedere pedagogisch medewerkster is in het bezig van een diploma, volgens de kwalificatie-eisen uit de Wet Kinderopvang. In 2018 wordt gestart met het volgen van de aanvullende opleiding op het gebied van het bieden van goede opvang voor baby’s. Daarnaast wordt gestart met een opleiding op het gebied van VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Dit gaat met name over de peuteropvang. PUUR Kinderopvang werkt met de VVE-methode Peuterplein. Ook het voldoen aan de taaleis 3F staat in 2018 op de agenda voor de pedagogisch medewerksters die geen bewijs van dit taalniveau hebben.

Om de veiligheid en gezondheid te bewaken, maken wij gebruik van de Risicomonitor (van Veiligheid.nl). Dit instrument is voor de kinderopvang ontwikkeld. Daarnaast zijn wij op de werkvloer actief in het signaleren en bespreken van risico’s: hoe gaan wij er mee om en wat kunnen we doen om de risico’s te verkleinen.

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen:

De kinderopvangbranche krijgt veel aandacht van de overheid. Terecht, vinden wij: u legt immers een gedeelte van de zorg voor uw kind in onze handen en kinderen bevinden zich in een afhankelijke positie. Wij zien het als onze taak om kinderopvang te bieden in een veilige, betrouwbare omgeving, waarin ze zich vrij voelen om te spelen, te leren en te ontdekken.

PUUR kinderopvang voldoet aan de volgende wettelijke verplichtingen:

 • Iedere medewerkster is in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en is opgenomen in het Personenregister Kinderopvang (sinds maart 2018). De overheid voert continue screening uit.
 • Het vierogenprincipe is beschreven in de pedagogische visie: er is altijd een mogelijkheid dat een extra volwassene mee kijkt of luistert.
 • PUUR is aangesloten bij De Geschillencommissie. Klik hier voor het geschilartikel. PUUR is aangesloten bij De Geschillencommissie onder nummer 119090.
 • PUUR staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Iedere locatie bij PUUR heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissies worden om advies gevraagd bij wijzigingen in het beleid, zoals omschreven in de Wet Kinderopvang. Hiermee zorgt PUUR voor betrokkenheid van ouders om de kwaliteit van de opvang bij PUUR te bewaken.
 • PUUR volgt de Beroepscode voor afspraken over gedrag en houding van medewerksters
 • Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd
 • PUUR heeft de Governance Code beschreven; daarin wordt de wijze van besturen van de organisatie verwoord.

Naast de wettelijke verplichtingen heeft PUUR een eigen kwaliteitssysteem opgezet, dat is afgeleid van de ISO-normering voor de kinderopvang (HKZ).

De rol van de GGD

Gemeenten controleren de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD houdt namens de gemeente toezicht. De GGD controleert aan de hand van inspecties of de kinderopvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Inspectierapport Galder: kinderdagverblijf en peuteropvang

Inspectierapport Galder: buitenschoolse opvang

Inspectierapport Chaam: kinderdagverblijf en peuteropvang

Inspectierapport Chaam: buitenschoolse opvang

Inspectierapport Chaam: peuteropvang 3+

Inspectierapport Alphen

Certificaten

Samenwerken aan kwaliteit voor:

BSO Chaam Wolfsdonk

Peuteropvang Chaam Wolfsdonk

KDV Chaam Gilzeweg

BSO Galder Sint Jacobsstraat

KDV Galder Sint Jacobsstraat

KDV Alphen Van Gaverenlaan

 

extra footer puur kinderopvang peuteropvang buitenschoolse opvang